Πανελλήνια Ομοσπονδία των τοπικών, επιχειρησιακών Σωματείων των εργαζομένων σε λογιστικές, ελεγκτικές, συμβουλευτικές εταιρίες και γραφεία, σε λογιστήρια, σε επιχειρήσεις παροχής οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και στις συναφείς επιχειρήσεις. Έτος Ιδρύσεως 1956.

Η Ομοσπονδία Σωματείων συνενώνει όλους όσους ασκούν κατά κύριο επάγγελμα τη Λογιστική και εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή υποκρύπτουσα εξαρτημένη σχέση σε οποιοδήποτε εργοδότη, όλους τους εργαζόμενους σε λογιστήρια εταιριών, σε λογιστικές, ελεγκτικές, συμβουλευτικές εταιρείες και γραφεία, στις επιχειρήσεις παροχής οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και στις συναφείς επιχειρήσεις, σε Πανελλαδική κλίμακα, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους και με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης) και εφ’ όσον παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Βασικοί Σκοποί της ΠΟΛ είναι:

  • Η με κάθε πρόσφορο μέσο κατοχύρωση, προώθηση, διεύρυνση και προάσπιση των εργασιακών, οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζόμενων του κλάδου.
  • Η κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
  • Η ανύψωση του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών των Σωματείων του.
  • Η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος και δεσμών αγωνιστικής αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας.
  • Η αλληλεγγύη και η συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες της χώρας μας και διεθνώς, με τους εργάτες όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου

Η ΠΟΛ συγκροτείται από τα κλαδικά, τοπικά, επιχειρησιακά σωματεία (συλλόγους, συνδέσμους, ενώσεις κα.) εργαζομένων σε ελεγκτικές, συμβουλευτικές εταιρίες και γραφεία, σε λογιστήρια, στις επιχειρήσεις παροχής οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και στις συναφείς επιχειρήσεις,που την ίδρυσαν, από αυτά που προσχώρησαν και από αυτά που θα προσχωρήσουν σ’ αυτή αφού αποδεχτούν το καταστατικό της.