Προς τον

1. Υπουργό Οικονομικών

2. Υφυπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.  Αν. Υπουργό Οικονομικών

2.  Γενικό Διευθυντή Φορολογίας

  • ΓενικήΓραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών
  • Δ/νση Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Παράταση ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων στο Μητρώο Πραγματικού Δικαιούχου

Κύριε Υπουργέ,

Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των νόμιμων εκπρόσωπων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων λήγει την 1η  Νοεμβρίου 2020.

Ο κλάδος μας δέχεται μεγάλη πίεση και καλείται να διεκπεραιώσει την παραπάνω εργασία παράλληλα με πολλά συνεχόμενα προβλήματα που παρουσιάζει το ηλεκτρονικό σύστημα, σε συνδυασμό με τον καθημερινό φόρτο εργασίας και τη σύμπτωση των ημερομηνιών με πολλές ακόμα υποχρεώσεις. Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσουμε της επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πανδημία στην καθημερινή μας εργασία.

Για την ορθή ενημέρωση και την αποστολή των δηλώσεων ζητούμε την παράταση των δηλώσεων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.

Επίσης οφείλουμε εκ νέου να αναφερθούμε στο ιδιαιτέρως σοβαρό θέμα ότι σύμφωνα με τον νόμο υπόχρεα είναι και τα εργατικά σωματεία, οι ενώσεις εργαζομένων, οι τοπικοί, πολιτιστικοί, μορφωτικοί σύλλογοι και ενώσεις. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος και η φύση των εν λόγω φορέων ορίζονται εξ’ ορισμού ως φορείς παραβατικότητας. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι δεν ασκούν εμπορικές ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς δεν έχουν καμία σχέση με επιχειρηματικά συμφέροντα. Εν κατακλείδι τα απαραίτητα στοιχεία προς την Ελληνική Φορολογική Αρχή είναι πλήρως γνωστοποιημένα.

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε :

Την απαλλαγή όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και συλλόγων από την υποχρέωση τήρησης του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Οι οντότητες αυτές δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματός. Τα αποκλειστικά και μόνο έσοδα τους, πραγματοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού τους.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Δράκος Κών/νος                                                                          Μιχάλης Χασιώτης

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ