ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………..

ΟΝΟΜΑ: ………………..………………………….

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ………………………..………….

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………..……………………

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ :………………………………………

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ……………………………………..…..

Α.Δ.Τ.:  ………………………….…………………..

Α.Μ.Α.: …………………………………………..

Α.Μ.Κ.Α :……………………………………..

ΤΗΛ.: ………………………………………………….

EMAIL: ……………………………………………….

ΚΕΡΚΥΡΑ    ……./……./20……

Προς

Την ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ :

Παρακαλώ να με εγγράψετε στην δύναμη του Σωματείου.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι εργάζομαι σαν  ……………………………………………………..

Δηλώνω επίσης ότι δεν είμαι μέλος άλλου σωματείου.

Ο-Η Αιτών/-ούσα…….